Toepassingen in de officiële statistiek

Tekstanalysemethoden

Tekstanalyse, ook wel text mining genoemd, is het proces waarmee geautomatiseerd waardevolle informatie wordt afgeleid uit teksten. Een voorbeeld is het automatisch classificeren van e-mails naar spam en niet-spam. Tekstanalysemethoden zijn in de officiële statistiek tot nu toe vooral gebruikt om antwoorden van respondenten op open enquêtevragen in te delen naar een vooraf vastgestelde classificatie. Bijvoorbeeld het toekennen van een tekstomschrijving voor ‘beroep’ naar een categorie van de beroepenclassificatie. Momenteel worden binnen de officiële statistiek ook nieuwe toepassingen onderzocht. Aan welke toepassingen kun je dan denken? En hoe werkt dat? In het artikel gaan we op deze vragen in.

STAtOR STAtOR

 

Arnout van Delden, Piet Daas, Olav ten Bosch & Dick Windmeijer

Tekstanalyse kan op meerdere manieren nuttig zijn voor de officiële statistiek. We kunnen het gebruiken om bedrijfsgegevens af te leiden uit teksten van bedrijfswebsites, zoals contactgegevens van bedrijven. Website-gebaseerde tekstanalyse kunnen we ook gebruiken voor het afbakenen van populaties, bijvoorbeeld voor het vinden van duurzame bedrijven. We kunnen het ook gebruiken om objecten automatisch, in plaats van handmatig in te delen naar standaardclassificaties. Zo gebruikt het CBS websites om prijs en andere informatie van kleding te verzamelen voor het berekenen van de prijsontwikkeling van kleding. Een ander soort toepassing is informatie extractie, bijvoorbeeld uit een bouwvergunningstekst automatisch het soort object, de locatie, het bedrag en de start van de bouwperiode afleiden. Ten slotte kunnen we het toepassen voor het afleiden van sentimenten in teksten. Deze techniek heeft het CBS gebruikt om een sociale spanningen-indicator te ontwikkelen, zie deze website.

Classificatiemethoden

We beperken ons hier tot tekstanalysemethoden die zich richten op automatisch classificeren. Daarvan zijn er drie soorten. De eerste zijn regel-gebaseerde methoden. Deze werken met ALS–DAN regels, bijvoorbeeld ALS ‘meester’ DAN ‘leerkracht basisonderwijs’. Deze methode gebruikt het CBS bijvoorbeeld om beroepen uit een open enquêtevraag te classificeren en om doodsoorzaken op basis van informatie van artsen te classificeren. Hoewel er met ALS–DAN regels een behoorlijke precisie bereikt kan worden is het nadeel dat er vaak veel regels nodig zijn, die bovendien nogal onderhoudsintensief zijn. De andere twee methoden werken met statistische modellen. Hierbij onderscheiden we supervised en unsupervised learning. Bij supervised learning worden modellen getraind op basis van een flink aantal voorbeelden die vooraf met de hand zijn geclassificeerd. Het getrainde model wordt vervolgens gebruikt om voor nieuwe teksten de categorie te kunnen voorspellen. Veel gebruikte methoden voor supervised learning zijn Naive Bayes, logistische regressiemodellen, Support Vector Machines, beslisbomen en neurale netwerken (Hastie et al., 2016).

Bij de methoden voor unsupervised learning wordt niet gewerkt met voorbeelden, maar worden de teksten in clusters ingedeeld. Hierbij wordt vaak k-means gebruikt maar ook zogenaamde ‘topic modellen’ (Blei, 2012) en word embeddings (Ruder, 2016) om (semantische) structuren in teksten te vinden. In het vervolg van de tekst gaan we nader in op supervised learning methoden (zie ook figuur 1).

 

stator_2_Figuur1

Features

Voor veel nieuwe toepassingen is het belangrijk om de juiste, meest voorspellende, eigenschappen, features genoemd, uit de tekst te halen voordat een machine learning model kan worden ingezet. Het begint er mee, dat de teksten van het internet gehaald moeten worden, bijvoorbeeld via web scraping. Vervolgens worden de teksten geanalyseerd: welke woorden en tekens komen voor en hoe vaak? Een grafische weergave van de teksten kan daarbij heel nuttig zijn. Uit de analyse kan naar voren komen dat bepaalde woorden vaak voorkomen, maar dat deze niet bijdragen aan de informatie die je uit de tekst wilt halen. De volgende stap is dan dat een tekst wordt opgeschoond. Daarbij worden bijvoorbeeld spaties, leestekens en emoticons verwijderd en woorden (of delen van woorden) geïdentificeerd. Vervolgens wordt vaak een automatische taalherkenning toegepast, mede omdat de vervolgstappen taalgevoelig zijn. Daarna kan het nuttig zijn de woorden te standaardiseren naar de ‘stam’ van het woord en stopwoorden te verwijderen. Ook worden heel vaak voorkomende woorden soms ook nog verwijderd. De woorden die overblijven vormen de basis voor de features die in de modellen ingezet worden. Daarbij worden ook varianten gebruikt, bijvoorbeeld ‘n-grammen’ waarbij groepen van woorden die vaak in combinatie voorkomen als één feature worden gekozen. Ten slotte worden de features omgezet naar getallen. De twee bekendste methoden hiervoor zijn het bepalen van de relatieve frequentie van een woord in een document, rekening houdend met het voorkomen ervan in alle andere documenten (TF-IDF) en het omzetten naar vectoren, de zogenaamde word embeddings. De laatste methode houdt rekening met de context van een woord in de tekst (Ruder, 2016).

Modelselectie

In praktijk worden meerdere modellen uitgeprobeerd, worden per model meerdere waarden van de modelparameters getest en wordt een feature-selectie uitgevoerd. De beste manier om een model te ontwikkelen bij supervised learning is om de dataset in tweeën te verdelen. Eén deel wordt gebruikt voor eenvoudige kruisvalidatie waarbij modelparameters worden getuned. Het tweede deel van de data wordt gebruikt om een model waarvan alle parameters getuned zijn te testen. Bij het valideren en testen kan de kwaliteit van de voorspelde categorieën op verschillende manieren gemeten worden. De precisie van een voorspelde klasse meet welk aandeel daarvan correct is. De recall meet welk deel van een werkelijke categorie goed voorspeld is. De nauwkeurigheid meet de totale fractie goed voorspelde categorieën. Afhankelijk van het doel van het classificeren wordt bepaald welke maat het best kan worden gekozen. Als eenmaal een getraind model is verkregen, kan dat gebruikt worden om voor nieuwe teksten de categorie te voorspellen.

Innoverende bedrijven

Ten slotte geven we drie voorbeelden van recent onderzoek op het CBS waarbij tekstanalysemethoden zijn gebruikt. Het eerste voorbeeld betreft het vinden van innovatieve bedrijven. Het CBS houdt tweejaarlijks een innovatie enquête onder bedrijven met 10 of meer werknemers. De vraag was of innoverende bedrijven ook op een andere manier kunnen worden geïdentificeerd. Besloten werd hiervoor naar de tekst op de hoofdpagina van de website van bedrijven te kijken. De websites van 3000 innovatieve en 3000 niet-innovatieve bedrijven volgens de innovatie-enquête uit 2014 en die van bedrijven in de innovatietop 100 van het midden- en kleinbedrijf van 2009- 2017 waren hierbij de training- en testset. Na opschoning van de tekst en trainen van het model, werden met een logistisch regressiemodel op een onafhankelijke testset de volgende kwaliteitsscores gehaald: precisie 100%, recall 87% en nauwkeurigheid 92% (van der Doef et al., 2018). Met behulp van dit model zijn veel meer bedrijvenwebsites geclassificeerd en zijn kaarten gemaakt waarbij een schatting is gemaakt van de dichtheid aan innovatieve bedrijven per provincie en gemeente, gecorrigeerd voor de bevolkingsdichtheid (zie figuur 2). Op basis van de enquêtegegevens kunnen we dit niet per gemeente schatten.

Verhuiswens

Een tweede voorbeeld is de vraag van een externe klant of verhuiswensen van personen afgeleid kunnen worden uit sociale media berichten. Daarbij zijn uit publieke sociale media berichten tussen 2014 en 2017 eerst alle berichten geselecteerd met de woorden verhuis* of verhuiz*. Als training- en testset is vervolgens uit deze berichten een random steekproef van 1000 berichten getrokken die door meerdere personen, onafhankelijk van elkaar, handmatig zijn getypeerd. Hierbij werd gekeken of het bericht van een persoon afkomstig was die duidelijk aangaf te willen verhuizen. Uiteindelijk waren er bijna 120 berichten met een verhuiswens gevonden. Bij het opschonen bleek dat leestekens en emoticons verwijderd moeten worden, maar dat het standaardiseren van de woorden naar stam juist niet verstandig is. Vervolgens is een aantal modellen getest, waarvan er drie een vergelijkbare nauwkeurigheid bleken op te leveren: Logistische regressie, Gradient Boosting en een neuraal netwerk (allen 85%). Gradient Boosting had daarnaast een precisie van 90% en een recall van 89%. In het vervolgonderzoek wil het CBS nagaan in hoeverre deze berichten te gebruiken zijn als voorspeller van verhuizingen, bijvoorbeeld door dit te vergelijken met de verdeling van verhuizingen in de populatie.

Economische activiteit

Een laatste voorbeeld betreft het afleiden van de economische activiteit van een bedrijf op basis van bedrijfswebsites (Roelands et al., 2017). Dit gegeven wordt geregistreerd als een bedrijf zich bij de Kamer van Koophandel inschrijft, maar wijzigingen in activiteit worden zelden doorgegeven. Met website-informatie kan mogelijk een actuelere code verkregen worden. Het onderzoek is beperkt tot het voorspellen van de negen zogeheten topsectoren van de economie, die weer onderverdeeld zijn in 29 subsectoren. Uit elke subsector is een steekproef van 70 bedrijven met URL getrokken. Van elke URL is de hoofdpagina plus één onderliggende pagina gescraped, en met taalherkenning zijn pagina’s met de Nederlandse taal geselecteerd. De teksten zijn geschoond, en een trefwoordenlijst voor economische activiteit is gebruikt als de basis voor de voorspellende features. Met het best passende model is uiteindelijk op topsectorniveau, op een onafhankelijke testset, een kwaliteit behaald van 80% precisie, 58% recall en 51% nauwkeurigheid. Op subsector niveau waren de kwaliteitsscores een stuk lager. Hier zijn nog talloze punten waarop de tekstanalyse verbeterd kan worden, maar met name het voorspellen van een grote range verschillende categorieën lijkt lastig te zijn.

 

Toekomst

In de toekomst wil het CBS steeds meer gebruik maken van informatie die in de vorm van teksten, zoals op websites, beschikbaar is. Er is een aantal onderwerpen waar we verder onderzoek naar willen doen. Ten eerste willen we graag populaties van personen en bedrijven flexibel en snel kunnen indelen naar allerlei kenmerken. Behalve het toekennen van de categorie op basis van de tekst, speelt daarbij ook de vraag hoe nauwkeurig we die populaties kunnen toekennen, en hoe we kunnen corrigeren voor selectiviteit in de verschillende categorieën waarvoor informatie beschikbaar is. Een tweede onderwerp vormt het combineren van informatie uit teksten met de al beschikbare bronnen op het CBS. Bij koppelen op eenhedenniveau is het probleem dat de direct identificerende kenmerken ontbreken (twitterberichten), dat ze nog allerlei fouten bevatten, of dat ze niet uniek zijn (websites). Een laatste onderwerp heeft te maken het schatten van de kwaliteit van CBS-publicaties. Stel we hebben van een categoriale variabele twee reeksen: één op basis van een steekproef of een administratieve bron en één op basis van tekstanalyse. Dan kunnen we vervolgens die twee reeksen combineren in een zogeheten latente variabele model om vervolgens de kwaliteit van beide bronnen, dus ook die van de CBS-publicatie, te schatten.

Literatuur

Blei, D. (2012) Introduction to Probabilistic Topic Models. Comm. ACM, 55(4), 77–84. Hastie, T.,

Tibshirani, R., & Friedman, J. (2016). The elements of statistical learning: Data mining, inference, and prediction (second edition). New York: Springer VerlagSpringer.

Roelands, M., Delden, A. van, & Windmeijer, D. (2017). Classifying businesses by economic activity using web-based text mining. CBS discussion paper 2017-18.

Ruder, S. (2016) On word embeddings – part 1. Blog: http:// ruder.io/word-embeddings-1/

Van der Doef, S., Daas, P., & Windmeijer, W. (2018). Identifying innovative companies from their website. Abstract for BigSurv18 conference (ingediend).

 

Artikel informatie

STAtOR 2018 nr. 2 pagina 8-12

Auteur informatie

Arnout van Delden is senior methodoloog bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag

Piet Daas is senior methodoloog en lead data scientist bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen

Olav ten Bosch is project manager bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag

Dick Windmeijer is data scientist bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag

Gepubliceerd op: August 10, 2018