In Memoriam

Willem van Zwet

The sad news reached us that Willem van Zwet, honorary member of the VVSOR, has passed away on July 2, 2020. Hereby we share an “In Memoriam” composed by Aad van der Vaart, his former student. The original text is in Dutch which was translated to English by Richard Gill.

In Memoriam W.R. van Zwet

Gisteren bereikte ons bericht van het overlijden W.R. van Zwet, emeritus hoogleraar aan het Mathematisch Instiuut. Willem van Zwet (1934) kwam in 1965 naar de Universiteit Leiden en was van 1968 tot zijn emeritaat in 1999 hoogleraar Statistiek in ons instituut. Willem was zowel vermaard wetenschapper als krachtig bestuurder. Zijn werk aan asymptotische ontwikkelingen en hogere-orde efficiëntie van niet-parametrische statistieken is heel bekend, maar hij werkte daarnaast aan een breed scala van onderwerpen, waaronder statistiek voor plantencellen en spatiële stochastische processen. Zijn enorme kwaliteiten als bestuurder zette hij in voor Leiden, bijvoorbeeld als decaan, voorzitter van het bestuur van het Rijksherbarium, of voorzitter van de wetenschappelijke commissie van het Leids Universiteits Fonds; maar ook nationaal, bijvoorbeeld als adviseur van het Mathematisch Centrum (nu CWI), als directeur en mede-oprichter van het Thomas Stieltjes Instituut en van EURANDOM, en als initiator van de fameuze Stochastics Meetings Lunteren, die ook nu nog worden voortgezet; en vooral toch internationaal, waaronder als president van alle drie grote beroepsorganisaties in de statistiek (IMS, Bernoulli Society, en ISI), hoofdredacteur van twee van de belangrijkste tijdschriften, en (board) member van het National Institute for Statistical Sciences in North Carolina. In de periode 1967-1993 was Willem veelvuldig visiting scientist aan de University of California in Berkeley, en van 1990-1998 was hij Willem Newman professor in Chapel Hill.

Naast deze en andere hechte banden met de VS, onderhield Willem ook intensieve contacten met statistici in het ‘oostblok’ en speelde een belangrijke rol in de uitwisseling tussen onderzoekers aan de twee kanten van het toenmalige `ijzeren gordijn’. Voor zijn werk ontving Willem talrijke priijzen en eerbewijzen, waaronder een ere-doctoraat van Charles University in Praag. Zowel Marta als Aad in de huidige staf van het MI ontvingen hun PhD van Willem, en Richard en Jacqueline hadden nauw contact met hem. Willem was daarnaast op enig moment de wetenschappelijke vader van de meeste statistici in Nederland. Zijn 16 promovendi profiteerden in volle vrijheid van zijn gezag, steun en inspiratie, en vervolgden wetenschappelijke carrières in binnen- en het buitenland. Willem’s carrière valt samen met een periode van grote veranderingen in de statistiek, maar ook in de wereld van de wetenschap in het algemeen.

Een interview uit 2006 door Rudy Beran en Nick Fisher geeft een interesssant en soms hilarisch beeld van die periode en Willem’s visie daarop, die ook de jongeren van nu zal interesseren. Het is gepubliceerd in 2009 onder de titel “An Evening Spent with Bill van Zwet”, zie hier.

Eén van Willem’s hobbies komt naar voren in zijn antwoord op dit vraag (gebruikelijk in dit soort interviews): If you were stuck on a desert island with a limited choice of reading materials which of your papers, among those available, would you take with you?

Willem van Zwet: “That is a strange question. Why would I take any of my papers? A crate of Dutch genever or bourbon if you like would make a lot more sense.”

W.R. van Zwet
(March 31, 1934 – July 2, 2020)

In memory of W.R. van Zwet

Yesterday we received notification of the death of W.R. van Zwet, emeritus professor at the Mathematical Institute. Willem van Zwet (1934) came to Leiden University in 1965 and was the professor of Mathematical Statistics at our institute from 1968 until his retirement in 1999. Willem was both a renowned scientist and a powerful administrator. His work on asymptotic developments and higher-order efficiency of non-parametric statistics is well known, but he has also worked on a wide range of topics, including plant cell statistics and spatial stochastic processes. He used his enormous qualities as a director for Leiden, for example as dean, chairman of the board of the National Herbarium, or chairman of the scientific committee of the Leiden University Fund; but also nationally, for example as an advisor to the Mathematical Center (now CWI), as director and co-founder of the Thomas Stieltjes Institute and of EURANDOM, and as an initiator of the famous Stochastics Meetings Lunteren, which are still being continued; and most importantly internationally, including as president of all three major statistical organizations (IMS, Bernoulli Society, and ISI), editor-in-chief of two of the major journals, and board member of the National Institute for Statistical Sciences in North Carolina. From 1967-1993, Willem was a frequent visiting scientist at the University of California at Berkeley, and from 1990-1998 he was Willem Newman professor at Chapel Hill. In addition to these and other close ties with the US, Willem also maintained intensive contacts with statisticians in the ‘Eastern Bloc’ and played an important role in the exchange between researchers on the two sides of the then ‘iron curtain’. Willem received numerous prizes and honours for his work, including an honorary doctorate from Charles University in Prague. Both Marta and Aad on the current staff of the MI received their PhD from Willem, and Richard and Jacqueline were in close contact with him. Willem was also at one time the scientific father of most statisticians in the Netherlands. His 16 PhD students took full advantage of his authority, support and inspiration, and pursued scientific careers at home and abroad. Willem’s career coincides with a period of major changes in statistics, but also in the world of science in general. A 2006 interview by Rudy Beran and Nick Fisher gives an interesting and sometimes hilarious picture of that period and Willem’s vision of it, which will also interest the young people of today. It was published in 2009 under the title “An Evening Spent with Bill van Zwet”, read it here.

One of Willem’s hobbies emerges in his answer to this question (common in interviews of this kind): “If you were stuck on a desert island with a limited choice of reading materials which of your papers, among those available, would you take with you?”

–Willem van Zwet: “That is a strange question. Why would I take any of my papers? A crate of Dutch genever or bourbon if you like would make a lot more sense.”

Gepubliceerd op: July 3, 2020